Kategorie
Promocja Witryn

Agresja sowiecka. Niemieckie czołówld pancerne szybko zbliżały się do Warsza-wy. Rząd polski ewakuował się ze stolicy. W połowie września prezydent, premier z ministrami i wódz naczelny znaleźli się w pobliżu granicy polsko-rumuńskiej. 17 września armia sowiecka przekroczyła granice Rzeczypospolitej. Wódz naczelny Edward Rydz-Smigły wydał wojskom polskim rozkaz unikania starć z sowiecką Armią Czerwoną i przedzierania się ku granicom z Rumunią i Węgrami (wtedy Polska graniczyła z tymi państwami). Tego samego też dnia naczelne władze Rzeczypospolitej (z prezydentem Ignacym Mościckim) opuściły terytorium państwa

Read the rest of this entry »

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dziesięć państw: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr. Pod koniec 2002 r. uzgodniono traktaty akcesyjne między tymi państwami a państwami członkowskimi UE. W czerwcu 2003 r. w referendum Polacy wyrazili zgodę na przystąpienie Polski do UE (78% głosów za wstąpieniem przy 58% udziale w głosowaniu). W 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Read the rest of this entry »

Jeżeli śmierć Lorda Protektora nastąpiła w czasie, gdy parlament obradował, to parlament decydował o sposobie wyboru nowego Lorda Protektora (art. 5).

Rozszerzone też zostały uprawnienia parlamentu w stosunku do Rady Stanu.202a Projekt konstytucji zawiera również szereg zmian, a zwłaszcza uzupełnień dotyczących stanowiska i uprawnień Lorda Protektora.

Read the rest of this entry »

-5.W armii Andersa służyli ludzie, którzy przeszli przez stalinowskie łagiy chcieli oni jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem Stalina. 6.Stalin wraz z ewakuacją Polaków pozbywał się ze swego terytorium licznej grupy ludzi niepoddanej jego tyrańskiej władzy. Dodatkowo mógł Polaków oskarżać

tchórzostwo (w chwili polskiej ewakuacji Niemcy zbliżali się do Stalingradu). Zanim armia Andersa dotarła w rejon ewentualnych działań na Bliskim Wschodzie, Anglicy sami pokonali niemiecki Afrikakorps (w bitwie pod El-Alamejn w październiku 1942 r.) również proniemiecko nastawieni Arabowie nie chwycili za broń przeciw Anglikom. Kanałowi Sueskiemu ani źródłom ropy naftowej nic nie zagrażało. Armia polska stacjonowała w Palestynie bez zajęcia. Dopiero w 1944 r. podkomendni gen. Andersa, już jako Drugi Koipus Polski zostali przerzuceni do Włoch weszli do akcji pod Monte Cassino, by pokazać światu swą wartość bojową.

Read the rest of this entry »

Powietrzno-morska bitwa pod Midway w czeiwcu 1942 r., w wyniku której Amerykanie przejęli inicjatywę w wojnie z Japonią na Pacyfiku.

•El-Alamejn w październiku 1942 r., zwycięstwo Anglików (gen. Bernard Montgomery), którzy powstrzymali marsz niemieckiego Afrikakorps na Kanał Sueski.

Zajęcie Sycylii w lecie 1943 r. przez Anglików i Amerykanów we wrześniu desant na Półwyspie Apenińskim, obalenie Benito Mussoliniego we Włoszech. Niemcy zajęli terytorium Włoch i powstrzymali marsz sprzymierzonych w rejonie Monte Cassino.

Read the rest of this entry »

Każdy nowoobrany członek Rady Stanu musiał przed objęciem urzędu złożyć i podpisać przysięgę, w której zobowiązywał się do należytego wykonywania swych obowiązków oraz przyrzekał, że przy wyborze nowego Lorda Protektora postępować będzie bezstronnie (XLII).

Parlament brał też przez swych przedstawicieli udział w sądzeniu członka Rady Stanu oskarżonego o korupcję lub nadużycia. Wyznaczał mianowicie siedmiu swych członków, którzy wspólnie z sześcioma członkami Rady Stanu i kanclerzem tworzyli trybunał orzekający. W wypadku ujawnienia wspomnianych przestępstw w czasie między sesjami parlamentu miała Rada Stanu większością głosów i za zgodą Lorda Protektora zawiesić winnego w urzędowaniu do czasu zebrania się parlamentu (XXV).

Read the rest of this entry »